Veiligheid

 

 

Veiligheidsdocument Twentse Winterwedstrijden bij TRV Tubantia 

 

(mede op basis van de KNRB richtlijn veiligheid voor evenementen 2006).

   

Betreft veiligheid

 

 • Algemeen

 • Op het botenterrein

 • Op het verenigingsterrein

 • Op het water

 • Langs de kant

   

 • Ad 1, algemeen.

 • de wedstrijdleider voor 2017 is Ronald van 't Oever. Tel. nr. 0655 821 734 is 24 uur voor het begin van de wedstrijd bekend bij de meldpost van Rijkswaterstaat, de havenmeester H’lo en de sluiswachter.

 • Breng jezelf nooit in gevaar, zelfs niet bij problemen van anderen!

 • BIJ IEDERE CALAMITEIT DIENT CONTACT TE WORDEN OPGENOMEN MET DE WEDSTRIJDLEIDING, DIE ZN VERDERE ACTIES COORDINEERT. (bgg de medisch coordinator of desnoods de vereniging).

 • Alle betrokkenen zullen te allen tijde op de veiligheid van deelnemers, toeschouwers en officials letten en een eenvoudig veiligheidsprobleem zelf proberen op te lossen, eventueel met hulp van anderen in de nabijheid.

 • Belangrijke telefoonnummers zijn bekend bij iedereen, die op de wedstrijddag betrokken is bij de organisatie.

   

 • Afgelasting

 

De beslissing tot definitief doorgaan van de wedstrijd wordt de woensdag voorafgaande aan de wedstrijd genomen door de TWW commissie. Overwegingen hierbij zijn mn de weersverwachting. Er wordt niet gevaren als de verwachting, dan wel het actuele weer, niet binnen de verenigingsregels hiervoor vallen (mist, windkracht in combinatie met de windrichtingrichting, temperatuur boven nul)

 

In geval van afgelasting wordt dit terstond gecommuniceerd met de meldpost van Rijkswaterstaat, de havenmeester H’lo en de sluiswachter. Vervolgens wordt dit z.s.m. gepubliceerd op de website. Indien door onvoorziene omstandigheden later afgelast wordt, is er een communicatieplan.

   

 • Medisch coördinator (arts)

 

Er is gedurende de wedstrijden een arts aanwezig op het wedstrijdterrein. Telefoonnummer(s) van deze medisch coördinator zijn bekend bij de wedstrijdleiding en bij de betrokkenen bij de organisatie op het water en langs het traject. Er is een auto beschikbaar op een gereserveerde plaats op het botenterrein. Er is een AED beschikbaar bij de voetbalvereniging .

 

De medisch coördinator neemt z.n. de beslissing tot het inschakelen van een ambulance. (Geef het juiste adres, waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, postcode, kruispunt, speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat degemakkelijkste manier is om er te geraken. (Via het fietspad!). De meldkamer beschikt over de SOS-kaart van de vereniging. Als je niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator.

   

 • Calamiteit op het wedstrijdterrein

 

Er is een plan voor ontruiming wedstrijdterrein, bekend bij wedstrijdleiding, medisch coördinator, vlotbemensing, bardienst etc)

     

Ad 2, op het botenterrein

 

 • Parkeerwachten houden toezicht op de volgende regels :

 

-Het botenterrein zal worden ingericht op de gemeenschappelijke parkeerplaats van Tubantia, de watersportvereniging en de kanoclub. Hier alleen botenwagens. De personenauto’s parkeren na loskoppelen op de parkeerplaats van de voetbalvereniging.

 

-Langs de Kanaaldijk wordt niet geparkeerd.

 

-De toegang via fietspad over het botenterrein tot de ingang van het verenigingsterrein wordt vrijgehouden voor hulpdiensten.

     

Ad 3, op het verenigingsterrein

 

 • De vlotcommissaris is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het wedstrijdterrein

 

-Hij / zij regelt de gang van zaken op het vlot mbt de tijd van oproeien, de richting van aankomen en wegvaren, voorrang etc.

 

-zorgt dat de route tussen het botenterrein en het vlot wordt vrijhouden voor boten EN hulpdiensten en zorgt dat de jeugd de riemen zsm na aankomst van een boot van het vlot afvoeren.

   

Ad 4, op het water

 

Tijdens de wedstrijden is het kanaal tussen de Annabrug en de Oelerbrug verboden voor beroepsvaart.

 

De beroepsvaart wordt ingelicht / tegengehouden door resp. de havenmeester Hengelo en/of de sluiswachter .

 

Daarnaast worden er stremmingsborden opgehangen op de genoemde bruggen, welke tijdens de scheepvaartpauze worden afgedekt en voor 1700 uur weer verwijderd zijn.

 

Begin en eind van de scheepvaartpauze worden gecommuniceerd door de wedstrijdleiding met de sluiswachter en havenmeester.

 

Mocht een ploeg te water raken schiet de dichtstbijzijnde controlepost (langs de kant of op het water) te hulp en helpt de slachtoffers zo snel mogelijk uit het water. Als zij niet verder roeien, wordt de wedstrijdleiding gebeld, die onmiddellijk de medisch coordinator waarschuwt om ze met de auto op te halen. Zie verder de “do’s and don’ts bij onderkoeling. Ook regelt de wedstrijdleiding z.n. een ploeg om de boot terug te varen.

 

 Op het water zijn 2 motorbootjes van de organisatie, voor de start en achter de finish, beide uitgerust met telefoon, reddingsdekens, touw en reddingsboei. Het bootje achter de finish is daarbij uitgerust met een marifoon en wordt bemand door iemand met marifooncertificaat.

 

Langs de wedstrijdbaan zijn er behalve de start- en finishpost diverse controleposten, allen uitgerust met telefoon, reddingsdekens, touw en reddingsboei, de SOS-kaart zoals in het programmaboekje en een telefoonlijst, zodat er toezicht is op de gehele wedstrijdbaan .

 

Op de SOS-kaart in het programmaboekje zijn naast de bruggen en plaatsen van aandacht ook de Fauna Uittreed Plaatsen aangegeven.

 

Achter de bar hangt de SOS-kaart waarop eveneens aangegeven hoe de diverse delen van het traject aan beide zijden van het kanaal met de auto en/of fiets bereikbaar zijn .

 

Tijdens de stuurliedenvergadering zal gewaarschuwd worden voor mogelijke beroepsvaart tijdens op- en uitroeien en hoe te handelen.

 

Behalve de telefoonlijst zullen alle medewerkers een exemplaar van de “do’s and don’ts bij onderkoeling” uitgereikt krijgen.

   

Ad 5, langs de kant

 

-Meefietsers moeten opletten op spaarzaam verkeer, het is geen fietspad, maar een weg. (stuurliedenvergadering).